За нас

Лабораторията за изпитване е създадена през 2003г.

През 2006г. получава акредитация от ИА БСА по БДС EN ISO/IEC 17025: 2006г. под № 150 ЛИ и става първата акредитирана  лаборатория в България за изпитване на пластмаси с насоченост определяне на физикомеханичните показатели на профили от непластифициран поливинилхлорид за врати и прозорци БДС EN 12608.

През март 2009г. става нотифициран от ЕК орган за оценка на съответствието на строителните продукти по Система 3 – NB 2145.

Извършваните изпитвания са в съответствие с изискванията на Регламент 305/2011 на Съвета на Европейската общност за оценяване на съответствието на строителните продукти и НАРЕДБА № РД-02-20-1 за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България.

В обхвата си на дейност лабораторията за изпитване има оценяване на съответствието на три основни групи подукти:

БДС EN 13241-1:2003+А1:2011 ВРАТИ ЗА ПРОМИШЛЕНИ И ТЪРГОВСКИ СГРАДИ И ЗА ГАРАЖИ – Част 1: Продукти без  характеристики за защита от огън или димозащита;

БДС EN 14351-1:2006+А1:2010 ВРАТИ И ПРОЗОРЦИ - Част 1: Прозорци и външни врати без характеристики за устойчивост на огън и/или пропускане на дим;

БДС EN13830 ОКАЧЕНИ ФАСАДИ.

 

Вашият коментар