Галерия

image001

Партньорство
по проект BG051PO001-3.3.07-0002 „Студентски практики“
финансиран по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“
съфинансирана от Европейски социален фонд
На двама от приключилите стажа магистри бе предложена работа. Те се реализират успешно в Лабораторията за изпитване към „Солар Проджект“ ООД.

Кариери 2015 в ХТМУ

Кариери 2014 в ХТМУ