За Нас

Лабораторията за изпитване е създадена през 2003г.

От 2006г. е акредитирана от ИА БСА в съответствие с изискванията на БДС EN ISO/IEC 17025. Регистрационен № 150 ЛИ .

Това е първата акредитирана лаборатория в България за изпитване на полимерни материали, включително Профили от непластифициран поливинилхлорид (PVC-U) за производство на прозорци и врати БДС EN 12608-1:2016.

От март 2009г. е нотифициран орган за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителните продукти по Система 3 – NB 2145 в съответствие с изискванията на РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 305/2011 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 9 март 2011 година за определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти, както и НАРЕДБА РД-02-20-1 от 5.02.2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България.

В обхвата си на дейността си лабораторията за изпитване има проверка на постоянството на експлоатационните показатели на три основни групи строителни продукти:

ВРАТИ ЗА ПРОМИШЛЕНИ И ТЪРГОВСКИ СГРАДИ И ЗА ГАРАЖИ – съответствие с БДС EN 13241-1:2003+А1:2011 и БДС EN 13241:2003+A2:2016 Част 1: Продукти без характеристики за защита от огън или димозащита;

ВРАТИ И ПРОЗОРЦИ – съответствие с БДС EN 14351-1:2006+А1:2010 и БДС EN 14351-1:2006+A2:2016 Част 1: Прозорци и външни врати без характеристики за устойчивост на огън и/или пропускане на дим;

ОКАЧЕНИ ФАСАДИ – БДС EN13830:2003.

Персонал

Д-р инж. Христо Георгиев

Инженер химик, Магистър Полимерно инженерство. Завършил висше образование в Химикотехнологичен и Металургичен Университет-София.


Нов член на екипа от 2019г.

Отговорник метрологично осигуряване.
Доктор по технология на композитните материали.
Стаж по специалността – 2г.

инж. Ирина Георгиева

Инженер химик, Магистър Органични химични технологии. Завършила висше образование в Катедра „Полимерно инженерство“ на Химикотехнологичен и металургичен университет-София.

Отговорник по качеството на Лабораторията за изпитване.

Стаж по специалността 7 години.

Галерия