Услуги

Лабораторията за изпитване разполага с изпитвателен стенд за тестване на пешеходни врати, прозорци, гаражни и индустриални врати и фасади, както и апаратура за определяне физикомеханичните показатели на полимерни и еластомерни състави и PVC профили.

1. Якост на удар по Charpy - БДС ЕN ISO 179-2
2. Индекс на стопилка по маса и обем - БДС EN ISO 1133
3. Устойчивост на изкуствено стареене под действие на ксенонов източник на
светлина - БДС EN 513
4. Съдържанието на влага - БДС 8806-т.5.3
5. Сипливост - БДС EN ISO 6186
6. Привидна плътност на материали, които могат да минат през определена фуния
- БДС EN ISO 60
7. Промяна на размерите при складиране на топлина - БДС EN 479
8. Якост на заварени ъгли и Т-образни съединения - БДС EN 514
9. Якост на удар с падаща тежест - БДС EN 477
10. Пробонабиране - БДС ISO 8213
11. Oпределяне К-стойност на поливинилхлорид - БДС 8806-т.5.2.
12. Огледално отражение на неметални лаковобояджииски покрития - БДС EN ISO
2813
13. Колориметричен анализ - EN ISO 7724-1,2,3
14. Твърдост по”Shore”-скала D - БДС EN 868
15. Устойчивост на ускорено стареене в климатична камера под действие на ИЧ и
УВ източници светлина
16. Изработване на полимерни смеси чрез екструзия
17. Определяне на якост на опън и относително удължение на готови
образци
18. Изработване на плочка от термопласт
19. Изрязване на пробни образци от термопласт
20. Изработване на образци от реактопласт
21. Изработване на пробни образци от термопласт чрез леене под налягане
22. Анализ с ИЧ спектроскопия
23. Степен на напълване по пепелен остатък
24. Твърдост по”Shore”-скала А - БДС EN 868
25. Якост на раздир
26. Якост на опън и относително удължение - БДС EN ISO 527-1
27. Модул на еластичност
28. Определяне на изтриваемостта на вулканизати при търкаляне с
приплъзване
29. Определяне остатъчно напрежение и коефициента на свиване
30. Определяне светлоустойчивостта на бели вулканизати на въздействието на
ксенонова светлина
31. Якост на удар при опън – БДС ЕN ISO 8256
32. Свойства при огъване
33. Температурата на размекване по Vicat (VST) - БДС ЕN ISO 306

1. Устойчивост на проникване на вода - БДС EN 12489
2. Устойчивост на вятър - БДС EN 12444
3. Безопасност при употреба на задвижвани със сила врати - БДС ЕN 12445
4. Въздухопропускливост - БДС EN 12427
5. Коефициент на топлопреминаване - Изисквания за изчисляване БДС EN 12428.
Изпитване БДС EN 12567-1
6. Механични аспекти. Изисквания и методи за изпитване - БДС EN 12604

1. Устойчивост на натоварване на вятър - БДС EN 12179
2. Водонепропускливост . Лабораторно изпитване при статично налягане - БДС EN 12155
3. Въздухопроницаемост - БДС EN 12152
4. Коефициент на топлопреминаване - БДС EN ISO 12567-1
5. Измерване на изолация от въздушен шум - БДС EN ISO 10140-2
6. Устойчивост на удар с меко и тежко тяло - БДС EN 13049

1. Устойчивост на вятър и относително челно огъване - БДС EN 12211
2. Водонепропускливост - БДС EN 1027
3. Въздухопроницаемост - БДС EN 1026
4. Коефициент на топлопреминаване - БДС EN ISO 12567-1
5. Индекс на изолация от въздушен шум - БДС EN ISO 10140-2
6. Крила на врати, въртящи се на вертикална ос .Устойчивост на вертикално
натоварване - БДС EN 947
7. Крила на врати,въртящи се на вертикарна ос. Устойчивост на статично
усукване - БДС EN 948
8. Прозорци, врати, въртящи се и ролетни, фасадни щори. Устойчивостт на
удар с меко и тежко тяло - БДС EN 949
9. Крила на врати. Устойчивост на удар с твърдо тяло - БДС EN 950
10. Прозорци и врати. Устойчивост при многократно отваряне и затваряне - БДС EN 1191
11. Прозорци. Устойчивост на статично усукване - БДС EN 14609
12. Прозорци. Удар с меко и тежко тяло. Изисквания за безопасност - БДС EN 13049
13. Прозорци и врати. Сили на задвижване - БДС EN12046-1,2
14. Прозорци. Устойчивост при вертикално преместване - БДС EN 14608
15. Обработка на документи, технически данни, резултати от изпитвания и
изготвяне на доклад.

Дейности

Научно-изследователска и иновативна дейност;

Оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителните продукти по Система 3;

Проектиране и създаване на нови композитни материали;

Оценка на дълготрайността и модифициране на физикомеханичните свойства на полимерните материали;

Обучения и кадри

Лабораторията има дългогодишно успешно сътрудничество с

ХИМИКОТЕХНОЛОГИЧЕН И МЕТАЛУРГИЧЕН УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ,

ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ София, БАН

и ученици от НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ПРЕЦИЗНА ТЕХНИКА И ОПТИКА „М.В.ЛОМОНОСОВ“-СОФИЯ.

През годините са направени редица съвместни иновативни разработки.

Сертификати